Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Zapisz się do newslettera i zyskaj 15% rabatu!

Regulamin

Warunki ogólne

 1. Sprzedawcą w sklepie internetowym meka-shoes.pl jest Słupska Fabryka Obuwia NORD Meka Sztrajbel Sp.J., z siedzibą w Polsce, Strzelinko 38, 76-200 Słupsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000005598, NIP 839-02-05-285, zwana dalej NORD. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie internetowym NORD.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby dokonujące zakupu w sklepie internetowym meka-shoes.pl., przy czym postanowienia dotyczące uprawnień przysługujących na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta dotyczą wyłącznie konsumentów w rozumieniu tej ustawy.
 3. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w ofercie sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).Przy każdorazowym zamówieniu Klient informowany będzie o całkowitym koszcie zamówienia zawierającym wszystkie dodatkowe koszty w tym zakresie a także najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego NORD konsument poinformowany będzie w sposób jasny i zrozumiały o:
  1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
  2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą,a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
  3. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
  4. adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
  5. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
  6. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
  7. sposobie i terminie zapłaty;
  8. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
  9. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy;
  10. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
  11. obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z ustawa o prawach konsumenta;
  12. braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
  13. obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
  14. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
  15. kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
  16. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
  17. minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
  18. wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
  19. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
  20. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
  21. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur;
 4. NORD zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień potwierdzonych i przyjętych do realizacji. NORD zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 5. Z pytaniami dotyczącymi Regulaminu, zamówienia, realizacji umowy, reklamacji i odstąpienia od umowy można zwracać się do NORD drogą mailową pod adresem a.pudelska@nord-shoes.pl lub telefonicznie pod numerem +48 59 847 31 35 (7:00-15:00)

Zamówienia

 1. Zamówienia mogą obejmować wszystkie produkty dostępne w bieżącej ofercie sklepu shop.nord-shoes.pl. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego NORD wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i poprawne wypełnienie formularza zamówienia. W przypadku niekompletności złożonego zamówienia, sprzedawca podejmie próbę kontaktu ze składającym zamówienie. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, lub Kupujący nie uzupełni brakujących danych, Sprzedawca będzie uprawniony do anulowania zamówienia.
 3. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego produktu, wybór ilości egzemplarzy i kliknięciu przycisku „kupuję”. Po potwierdzeniu zamówienia Klient przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 4. Zamówienie jest uznane za wiążące od momentu doręczenia Kupującemu przez NORD drogą elektroniczną lub faksem potwierdzenia przyjęcia zamówienia ze wszystkimi jego szczegółami.
 5. Zamówienia są rozliczane w PLN. Jakiekolwiek zwroty będą dokonywane w tej samej walucie. Istnieje możliwość zapłaty w USD lub EUR (należność będzie przeliczana wg średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury lub paragonu).

Termin realizacji zamówienia

Zamówienia będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przesyłanego przez NORD drogą elektroniczną lub faksem. NORD potwierdzi konsumentowi na trwałym nośniku zawarcie umowy najpóźniej w chwili dostarczenia zamówienia.

Formy płatności

 1. Przelewem na konto:
 2. Po otrzymaniu od NORD potwierdzenia przyjęcia zamówienia należy dokonać przelewu pieniędzy na wskazane konto (podając tytuł zapłaty w postaci: zapłata za zamówienie numer…). Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu bankowego potwierdzenia o wpływie należności na konto.
 3. Za pobraniem: Kupujący będzie uiszczał cenę zakupu kurierowi przy odbiorze obuwia. Do ceny zakupu przy tej formie płatności będzie doliczana kwota 15 zł za pobranie pieniędzy przez firmę kurierską.
 4. Na życzenie Klienta wystawiana jest Faktura VAT. W innym przypadku do przesyłki dołączany jest paragon fiskalny.

Dostawa

 1. Zamówione towary będą dostarczane firmą kurierską. Klient poinformowany będzie o wszystkich dostępnych metodach dostawy. W obecności kuriera należy sprawdzić zawartość i stan przesyłki, aby stwierdzić czy nie nastąpiło uszkodzenie w trakcie trwania usługi kurierskiej. Jeżeli zostanie stwierdzone uszkodzenie przesyłki, należy w obecności kuriera sporządzić protokół uszkodzenia i niezwłocznie skontaktować się ze NORD, w celu umożliwienia wyjaśnienia okoliczności uszkodzenia przesyłki i podmiotu odpowiedzialnego.
 2. Koszty przesyłki pokrywane są przez NORD na terenie Polski. W przypadku pozostałych krajów o wysokości kosztów wysyłki Klient będzie informowany indywidualnie przed realizacją zamówienia.

Warunki reklamacji

 1. Towar podlega reklamacji z tytułu rękojmi, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz.93 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Reklamowany produkt powinien być wraz z pismem określającym rodzaj wady i oczekiwaniami Kupującego dotyczącymi sposobu realizacji reklamacji, odesłany na adres NORD na koszt NORD. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Prosimy o załączenie do reklamacji oryginału paragonu lub faktury lub innego dowodu zakupu.
 3. Z tytułu rękojmi za wady Kupującemu przysługuje uprawnienie do żądania wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady jak również złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że NORD niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie.
 4. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 6. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego powyżej w ust. 5.
 7. W terminach określonych powyżej kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 8. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia w sposób przewidziany w niniejszym regulaminie. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany w uzgodniony sposób za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (e-mail, sms lub telefonicznie).
 9. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 10. Koszty wymiany lub naprawy ponosi NORD. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów.

Zwroty i prawo odstąpienia

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 1 i 2 poniżej.
 2. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem
 5. Wzór oświadczenie o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 7. Możliwy jest także zwrot obuwia w najbliższym Salonie Firmowym NORD. W przypadku odsyłania towaru na adres Sprzedawcy, prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie towaru przed naruszeniem w transporcie. Zalecany jest zwrot obuwia w oryginalnym opakowaniu.
 8. NORD ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 9. NORD dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli NORD nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z dokonywanymi zakupami obuwia jest właściciel sklepu – Słupska Fabryka Obuwia NORD Meka Sztrajbel Sp. J. Strzelinko 38, 76-200 Słupsk
 2. Dane klientów sklepu internetowego będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży. Nie będą one udostępniane żadnym firmom ani osobom trzecim, z wyjątkiem firmy kurierskiej w zakresie niezbędnym do dostarczenia nabytego towaru Kupującemu oraz będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym.
 3. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i do ich poprawiania, uzupełnienia i usunięcia. Dane te są przekazywane dobrowolnie.
 4. Szczegółowe warunki dotyczące polityki prywatności, w tym zasady stosowania plików cookies zawarte są w „polityce prywatności” opublikowanej wraz z niniejszym Regulaminem na stronie sklepu internetowego.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów dotyczących stosowania niniejszego Regulaminu i związanych z wykonywaniem umów zawartych pomiędzy Sklepem a Kupującym będzie Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej, ustalanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. -kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.).
 3. Kupujący powinien dla uzyskania pełnej informacji o warunkach korzystania ze sklepu internetowego i zawieranej umowy, zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed złożeniem zamówienia. W trakcie składania zamówienia Kupujący będzie proszony o potwierdzenie zapoznania się z warunkami Regulaminu.
 4. Regulamin sklepu internetowego, bądź jego poszczególne zapisy mogą podlegać zmianie tylko z ważnych przyczyn (takich jak zmiana profilu działalności, zmiana zakresu usług, zmiana firmy i danych adresowych, zmiana formy prawnej NORD oraz zmiany techniczne, celem ich dostosowania do obowiązujących przepisów). Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez klienta. O zmianie regulaminu (wprowadzeniu nowego Regulaminu) lub jego poszczególnych zapisów, Sprzedawca powiadomi na stronie internetowej sklepu nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmian. Klienci sklepu, którzy posiadają już konta użytkownika (zawarli umowy lub złożyli zamówienia) zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę o zmianach w drodze mailowej, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmian wraz z informacją o możliwym przyjęciu lub nie zmian Regulaminu lub jego nowej treści.

Instagram

Stylizacje, inspiracje, najnowsze trendy znajdziecie w naszych mediach społecznościowych. Podpowiemy, jakie zestawienia sprawdza się na każdą okazję, a jakie, gdy możesz sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa.

Odwiedź nasz instagram